شرکت فناوری زیست آریا طوس شرکت فناوری زیست آریا طوس English

در بهمن ماه 1373 شرکت سدیمان آزما در مشهد تاسیس گردید.
هدف این شرکت تهیه نیاز برخی آزمایش های تشخیص طبی از طریق تولیدکنندگان مستقر در تهران و سپس توزیع آن در استان خراسان بود.

با پشتکار پرسنل این شرکت در سال 1380 شرکت سدیمان آزما موفق به دریافت اولین نمایندگی یکی از تولیدکنندگان اروپایی شد و کلیه مصرف کنندگان در ایران را تحت پوشش قرار داده و سپس در سال 1383 دفتری جهت پشتیبانی بهتر مشتریان در تهران احداث نمود.