شرکت فناوری زیست آریا طوس شرکت فناوری زیست آریا طوس English

کمپانی biosera فرانسه ، تهیه کننده و پخش کننده انواع مواد بیولوژی از جمله محیط های کشت سلولی و افزودنی های وابسته و سرم های حیوانی در تمام دنیا می باشد.

اين محصولات شامل:

  • Synthetic cell culture Media
  • Antibiotics
  • Fetal bovine serum and other sera
  • Salt,salt solutions & buffers
  • Amino Acids

 

 

بسته بندی

كد كالا

نام كالا

رديف

 

500 ml

LM-R1640

RPMI 1640 w/ L-Glutamine, (liquid)

    1   

 

500 ml

LM-R1637

RPMI 1640 w/ L-Glutamine w/25mM HEPES, (liquid)

2

 

500 ml

LM-R1643

RPMI 1640 w/o L-Glutamine, w/o Phenol Red (liquid)

3

 

1 lit

LM-R1644

RPMI 1640 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate (powder)

4

 

10 lit

LM-R1644

RPMI 1640 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate (powder)

5

 

1 lit

LM-R1648

RPMI 1640 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate, w/25 mM Hepes, w/o Phenol Red (powder)

6

 

10 lit

LM-R1648

RPMI 1640 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate, w/25 mM Hepes, w/o Phenol Red (powder)

7

 

500 ml

LM-D1111

DMEM High Glucose, w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate (liquid)

8

 

1 lit

LM-D1114

DMEM High Glucose, w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate, w/o NaHCO3 (powder)

9

 

10 lit

LM-D1114

DMEM High Glucose, w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate, w/o NaHCO3   (powder)

10

 

500 ml

LM-D1099

DMEM Low Glucose, w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate (liquid)

11

 

1 lit

PM-D1105

DMEM Low Glucose, w/ L-Glutamine, w/ Na Pyruvate, w/o Na Bicarbonate (powder)

12

 

1 lit

LM-H1234

Ham's F12 w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate (Powder)

13

 

1 lit

LM-H1046

Ham's F10, w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate (powder)

14

 

1 lit

PM-M1906

Media 199, w/ Hank's, w/o L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate  (powder)

15

 

10 lit

PM-M1906

Media 199, w/ Hank's, w/o L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate  (powder)

16

 

1 lit

PM-E1160

MEM, w/ Hank's, w/ L-Glutamine, w/o Na Bicarbonate  (powder)

17

 

500 g

PM-S2011

Sodium Bicarbonate, cell culture tested

18

 

100 ml

XC-A4122

Penicillin–Streptomycin, 100X

19

   250 mg PM-A4120 Amphotericine B, 2.5 mg/lit 20

 

1 g

PM-A4120

Gentamicin Sulfate

21

  20 ml XC-A4110 Antibiotic-Antimycotic 100X 22
  100 ml XC-A4110 Antibiotic-Antimycotic 100X 23
  20 ml SM-K0271 Kanamycin Solution 100X 24

 

50 ml

LM-T1700

Colcemid, 10 µg/ml in PBS (Demecolcin)

25

 

500 ml

XC-S2066

PBS,  Dulbecco's Phosphate Buffered Saline,10X, w/o Mg, w/o Ca

26

  500 ml XC-S2067 PBS, Dulbecco Phosphate Buffered Saline, 10X, w/ Mg, w/ Ca 27

 

100 ml

XC-T1717

Trypsin - EDTA, 10X

28

 

100 ml

LM-T1706

Trypsin - EDTA, 1X

29

 

100 ml

XC-S2065

HBSS 10X , w/o Ca & Mg & NaHCO3 , w/phenol   

30

 

100 ml

XC-T1715

L- Glutamine 100X, 200mM

31

 

100 ml

LM-T1702

Lymphosep (lymphocyte separator)

32

 

500 ml

LM-T1702

Lymphosep (lymphocyte separator)

33

 

100 ml

LM-T1707

Cell Culture Water, Pyrogen free

34

 

100 ml

LM-T1708

Trypan Blue, 0.5% solution (non sterile)

35

 

100 g

PM-T1725

BSA )Albumin Bovine Serum Fraction V Modified)

36

 

100 g

PM-B2093

HEPES, cell culture tested

37

 

100 ml

FB-1001

FBS, South American Origin

38

 

500 ml

FB-1001

FBS, South American Origin

39

 

100 ml

CA-115

Calf Serum

40

 

100 ml

DH-291

Donor Horse Serum

41

 

 

http://www.biosera.com