شرکت فناوری زیست آریا طوس شرکت فناوری زیست آریا طوس English

شرکت پارس طوس با تمرکز بر تولید و معرفی محصولات بیولوژی مولکولی و کیت های تشخیصی و تحقیقاتی با کیفیت برتر مبنا شده است.

 

محصولات شامل:

 

 

 

بسته بندی

كد كالا

نام كالا

رديف

     

REAGENTS

 

 

25g

B111011

Ammonium Per-sulfate

   1   

 

250g

B111391

Ammonium Acetate

2

 

250g

B111022

Boric Acid (Molecular grade)

3

 

100g

B111021

Boric Acid (Molecular grade)

4

 

5g

B11104

Bromphenol Blue

5

 

1 g

B111051

DTT (Molecular grade)

6

 

5 g

B111052

DTT (Molecular grade)

7

 

100g

B111061

EDTA

8

 

250g

B111062

EDTA

9

 

25ml

B111441

EDTA Solution 500 Mm

10

 

100g

B111071

Guanidine Hydrochloride

11

 

250g

B111072

Guanidine Hydrochloride

12

 

50g

B111261

Guanidine Isothiocyanate

13

 

1g

B111081

IPTG (Molecular grade)

14

 

5g

B111082

IPTG (Molecular grade)

15

 

100ml

B111231

DMSO (Molecular grade)

16

 

250g

B111491

NaHCO3

17

 

250g

B111501

Na2HPO4

18

 

250g

B111511

NaH2PO4

19

 

100g

B111251

Glycine

20

 

250g

B111521

Na2CO3

21

 

100g

B111091

SDS

22

 

100g

B111531

Lithium chloride

23

 

100g

B111102

Tris (Molecular grade)

24

 

250g

B111551

Sodium Acetate

25

 

100g

B111541

Potassium Acetate

26

 

250g

B111481

Nacl

27

 

100g

B111111

Sucrose(Molecular grade)

28

 

250g

B111121

Urea (Molecular grade)

29

 

100mg

B111141

X-Gal

30

 

500 mg

B111142

X-Gal

31

 

5 g

B111572

Ampicillin

32

 

500 µl

B111151

DNA Green Viewer TM

(Fluorescent DNA Gel Stain-Non-hazardous)

(Green fluorescent DNA staining gel dye for 6 lit)

33

 

100g

B111191

Agarose (Molecular grade)

34

 

50 ml

B111420

Chemiluminescence  Detection kit

  • Solution A  25 ml     Western Blotting
  • Solution B  25 ml     Dot Blotting

35

 

100 ml

B111421

Chemiluminescence  Detection kit

  • Solution A  25 ml     Western Blotting
  • Solution B  25 ml     Dot Blotting

36

 

250ml

B111422

Chemiluminescence  Detection kit

  • Solution A  25 ml     Western Blotting
  • Solution B  25 ml     Dot Blotting

37

 

1ml

B111371

Triton X 100 (PCR grade)

38

 

1 ml

B111031

Tween 20 (PCR grade)

39

 

100ml

B111411

TAE Buffer 50 X

40

 

100ml

B111461

TBE Buffer 10x

41

 

1ml

B111432

DuoColor TM -Loading Buffer (6X)

42

 

1 ml

B111431

TriColor TM - Loading Dye Buffer (6X)

43

 

500µl

B111401

100 bp Ladder (100 ng/µl)

44

  500µl B111402 50 bp Ladder (100 ng/ µl) 45

 

1ml

B111561

TEMED

46

 

5g

B111361

Trehalose

47

 

20ml

B111271

H202

48

 

1ml

B111201

2-ME (2Mercaptoethanol)

49

 

1ml

C101081

2x Taq premix (Master Mix)

50

  1ml*5 C101082 (2x Taq Premix (Master Mix  51

 

250 u

C101001

Taq DNA Polymerase (5unit/ µl)

52

 

500 u

C101002

Taq DNA Polymerase (5unit/ µl)

53

 

1000 u

C101003

Taq DNA Polymerase (5unit/ µl)

54

  250u C101101 Phusion Taq DNA Polymerase 55
  500u C101102 Phusion Taq DNA Polymerase 56
  250u C101121 Klan Taq DNA Polymerase 57
  500u C101122 Klan Taq DNA Polymerase 58
  250u C101111 Solong Taq DNA Polymerase 59
  500u C101112 Solong Taq DNA Polymerase 60
  50µl C101131 RNase Inhibitor 61
  100µl C101132 RNase Inhibitor 62

 

100 µl

C101011

Hot Start Taq DNA Polymerase  (2.5 U/µlit)

Content:

  • Hot Start Taq DNA Polymerase Enzyme
  • 10X Buffer
  • MgCl2

63

 

50 tests

C101031

Thermo-resistant H Minus M-MuLV Reverse Transcriptase

64

 

0.5 ml

C101071

dNTP Mix - 4 X 10 mM dNTPs

65